6333 7225 // ungdomsskolen@nyborg.dk

Ordensregler

Ordensregler Nyborg Ungdomsskole                              

I Nyborg Ungdomsskole lægges der vægt på, at almindelige regler for god opførelse i alle forhold gælder for alle aktiviteterne i ungdomsskolen.

Alle unge i Nyborg Ungdomsskole er forpligtede til at rette sig efter ungdomsskolens personale, når det anviser, at reglerne for god opførelse skal overholdes.

 

Ordentlig opførelse over for kammerater, ansatte og gæster:

Kravet om ordentlig opførelse over for andre i ungdomsskolen er et kardinalpunkt i ungdomsskolens kultur og gælder i alle typer af situationer og aktiviteter.

Særligt om forebyggelse af krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane:

Kulturen i Nyborg Ungdomsskole skal være præget af gensidig respekt, tolerance, trivsel og tryghed. I Nyborg Ungdomsskole accepterer vi ikke adfærd der krænker andre.

Krænkende adfærd

Krænkende adfærd betyder, at et andet menneskes værdighed krænkes, og krænkelsen kan være af både fysisk og psykisk art. Der kan både være tale om aktive handlinger, og om at undlade at handle. Krænkende adfærd kan også være med baggrund i f.eks. etnicitet, religion, køn, seksualitet, alder eller handicap. Det er den enkeltes oplevelse af at have været udsat for krænkende adfærd, der er udgangspunktet for, om der foreligger krænkende adfærd. Det er således uden betydning, om handlingerne er udtryk for ubetænksomhed eller et decideret ønske om at krænke fra afsenderens side.

Særligt om mobning

Krænkende adfærd kan også have karakter af mobning. At blive mobbet betyder, at man – regelmæssigt og over tid – udsættes for ubehagelig, nedværdigende eller sårende behandling fra én eller flere personers side, sådan at man oplever, at det er svært at forsvare sig. Mobning kan forekomme i både fysisk, verbal og skriftlig form – herunder elektronisk form. Drillerier, der af begge parter opfattes som godsindede eller som enkeltstående konflikter, er ikke mobning.

Særligt om seksuel chikane

Krænkende handlinger kan også være af seksuel karakter og defineres dermed som seksuel chikane. Seksuel chikane er enhver form for uønsket verbal, nonverbal eller fysisk adfærd med seksuelle undertoner med det formål eller virkning at krænke en persons værdighed.

  

Handleplan ved krænkende handlinger

  • Ved oplevelse af krænkede adfærd rettes henvendelse til ungdomsskoleledelsen, der undersøger sagen nærmere. Alle involverede parter behandles lige og respektfuldt, og alle sagsbehandlingsskridt håndteres sagligt.
  • Klager gøres opmærksom på, at klagen ikke kan behandles anonymt
  • Afhængigt af situationens alvor og karakter, besluttes det om indklagede skal hjemsendes midlertidigt som en foreløbig foranstaltning, mens sagen undersøges nærmere
  • I første omgang forelægges sagen for indklagede. Sagen kan ikke holdes hemmelig for indklagede, men klager vil altid blive orienteret, hvis det som en del af undersøgelsen er nødvendigt til at inddrage vidner
  • Når undersøgelsen er gennemført, vurderer Ungdomsskoleledelsen, hvorvidt adfærden skal sanktioneres.
  • Hvis der skal træffes en formel afgørelse om en sanktion efter ordensreglerne, håndteres sagen i overensstemmelse med de forvaltningsretlige sagsbehandlingsregler om høring, begrundelse og evt. klagevejledning
  • Endelig kan udfaldet også være, at der iværksættes en mæglingsproces og at sagen efterbehandles med henblik på at sikre fornuftige relationer mellem de involverede i sagen.

Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane sanktioneres efter princip om proportionalitet beskrevet i sanktioner ved overtrædelse af ordensregler

 

Ordentlig behandling af skolens bygninger, inventar og udstyr

De unge har pligt til at behandle skolens bygninger, inventar, udstyr og materialer ordentligt.

De unge har ansvar for egne handlinger og er omfattet af almindelige regler om erstatning. Det betyder, at de unge har erstatningspligt, hvis de ødelægger skolens ejendom, eller noget der tilhører andre elever eller ansatte. Erstatningspligten gælder også på ekskursioner, studierejser og andre aktiviteter uden for ungdomsskolen.

 

Ryge- og snusforbud i Ungdomsskolen

I Nyborg Ungdomsskole er der ryge- og snusforbud jf. Bekendtgørelse af lov om røgfri miljøer. Det betyder konkret, at unge og ansatte ikke må ryge eller anvende tobaksvarer, snus, e-cigaretter, tobakssurrogater eller urtebaserede rygeprodukter på ungdomsskolens matrikel eller i ungdomsskolens aktiviteter uden for matriklen.

Alle ansatte på skolen er med til at håndhæve reglerne og informere ledelse hvis der opleves brud på reglerne.

 

Forbud mod indtagelse af alkohol

Det er ikke tilladt at medbringe og indtage alkohol i Ungdomsskolen eller at møde op i påvirket tilstand. Det samme gør sig gældende på ekskursioner og studierejser og andre aktiviteter arrangeret af ungdomsskolen.

 

Forbud mod euforiserende stoffer

Der gælder et forbud mod rusmidler i Ungdomsskolen. Det er ulovligt i henhold til dansk narkotikalovgivning og kan medføre øjeblikkelig og permanent bortvisning fra Ungdomsskolen samt politianmeldelse. Det betyder, at det ikke er tilladt at medbringe, indtage, besidde, udveksle eller være påvirket af rusmidler eller euforiserende stoffer af nogen art:

  • i skoletiden, ved arrangementer og aktiviteter i ungdomsskoleregi, ved ungdomsfester, på ture, ekskursioner og studieture. Dette gælder uanset om aktiviteten foregår på eller uden for skolens område,
  • på skolens område i øvrigt, og
  • på steder og i sammenhænge, hvor eleverne kan forbindes med at være ung i ungdomsskolen

Ved ”rusmidler” forstås hash og euforiserende stoffer i øvrigt.

 

Overholdelse af skolens kodeks for digital adfærd

Alle skal udvise god og respektfuld digital adfærd og it-etik. Det er forbudt at anvende sociale netværk og medier på en måde, som kan opleves som krænkende og nedværdigende for andre unge, lærere og ansatte ved skolen. Det er fx forbudt at dele billeder af andre uden deres samtykke.

 

Sanktioner ved overtrædelse af ordensreglerne

Hvis en ung overtræder ungdomsskolens ordensregler, vil den unge få tildelt en pædagogisk tilrettevisning ved ungdomsskolens ledelse eller personale.

Finder ungdomsskolens ledelse, at en pædagogisk tilrettevisning ikke er en tilstrækkelig reaktion over for en ung, kan følgende sanktioner iværksættes:

1) Hel eller delvis udelukkelse fra konkrete eller typer af arrangementer eller aktiviteter.

2) Midlertidig udelukkelse fra undervisning i indtil 10 skoledage. Ungdomsskolen registrerer i givet fald elevens fravær under udelukkelsen som fravær.

3) Forbud mod, at eleven i en nærmere bestemt periode medbringer og anvender nærmere bestemte private genstande eller typer af genstande, herunder mobiltelefon og lignende kommunikationsmiddel, under sit ophold på institutionen og i undervisningen, når og i den udstrækning dette er ordensmæssigt eller pædagogisk begrundet.

4) Bortvisning fra Ungdomsskolen eller en afdeling af Ungdomsskolen og overflytning til en anden institution eller en afdeling af institutionen med henblik på, at den unge gennemfører sin undervisningspligt der. Overflytning til en anden institution sker efter forudgående aftale mellem den afgivende og den modtagende institution. Hvis den unge har tilsagn om overflytning til en anden bestemt institution, som den unge ønsker at overflytte til, hvis den unge bliver bortvist fra sin institution, træffer ungdomsskolen beslutning om overflytning af den unge til denne institution.

5) Bortvisning (udskrivning) fra skoletilbuddet (gælder 10.kl og Uddannelsesraketten).

Som led i behandlingen af en sag efter dette regelsæt kan Nyborg Ungdomsskole beslutte at hjemsende den pågældende unge midlertidigt eller at begrænse den unges adgang til institutionen midlertidigt, mens sagen undersøges nærmere.

Midlertidig hjemsendelse eller midlertidig begrænset adgang til institutionen er muligt i følgende situationer:

1) Situationer, hvor det anses for påkrævet af hensyn til den almindelige retsbevidsthed på institutionen om overholdelsen af institutionens ordensregler. Dette kan f.eks. være tilfældet når det er anmeldt til politiet, at eleven har foretaget en voldelig, truende eller i øvrigt ulovlig handling, som kan have direkte betydning for ordenen og samværet på institutionen, og som i givet fald vil kunne medføre en permanent bortvisning.

2) Situationer, hvor det anses for påkrævet for at opretholde ordenen og samværet på institutionen og andre unges og ansattes deltagelse i undervisningen.

 

Behandlet og godkendt i bestyrelsen den 5. februar 2024