6333 7225 // ungdomsskolen@nyborg.dk

Om projektet

 

Projekt Fritidsjob

En indsats på Ungeområdet i Nyborg

Blandt andet inspireret af Erasmus+ - Alliance3 projekt- Early school Leaving

I Alliance3 besøget i Vic/Barcelona blev ideen om en fritidsjobambassadør i Nyborg Kommune født. Flere lande forsøger at løse Early School Leaving ved en øget fokus på fritidsjob. Samtidig var flere interessenter fra Nyborg Kommune samlet i Vic som sammen fik koordineret og forpligtiget hinanden.

 

En indsats for de 13-18 årige

Indsatsen henvender sig til de udsatte og sårbare unge i Nyborg Kommune. Indsatsen kan blive et samarbejde mellem aktører fra den boligsociale helhedsplan, skoler, UU, KUI og Nyborg Ungdomsskole. Desuden er private og offentlige arbejdsgivere helt centrale aktører i indsatsen.

Med en helhedsorienteret fritidsjob-indsats skabes der via en fritidsjobambassadør kontakt til gruppen af de særligt sårbare unge i alderen fra 13-18 år. Formålet er, at give dem en stærk tilknytning til arbejdsmarkedet, samt tidligt at arbejde med deres faglige kompetencer, arbejdsevne og mulighed for selvforsørgelse.

Indsatsens aktiviteter varetages af en fritidsjobambassadør, som er forankret i Nyborg Ungdomsskole. Det vurderes, at det vil kræve en fuldtidsmedarbejder for, at kunne dække hele Nyborg Kommune.  

Fritidsjobambassadøren opsøger og skaber kontakt til de lokale arbejdsgivere. Vedkommende skal desuden have fokus på sammenhængen mellem fritidsjobindsatsen, de øvrige uddannelsestiltag samt vejledningsindsatsen for de udsatte unge – herunder skal de unges kendskab og interesse for erhvervsuddannelser styrkes.

Hjælp til en styrket fremtid og muligheder

For de unge kan det på mange måder blive afgørende, at have et fritidsjob. De unge får mulighed for, at starte deres egen økonomi. Det er de fleste unges umiddelbare motivation til at få et fritidsjob. Det er dog langt fra kun den økonomiske gevinst der er en fordel for de unge.

Dansk forskning har bl.a. påvist, at teenagere med fritidsjob har mindre fravær i skolen, får bedre karakterer og har styrkede muligheder for at gennemføre en ungdomsuddannelse[1]. I Nyborg kommune vægtes skole og uddannelse højt. Vi har flere forebyggende indsatser for at forhindre skolevægring. Her i blandt specielle turboforløb for at styrke elevernes kompetencer og vejledning ift. uddannelsesvalg. Desværre ser vi stadig en større andel af unge, som ikke er i gang med ungdomsuddannelse eller job.

Med en fritidsjobambassadør vil vi styrke indsatsen omkring de unge, og øge deres muligheder for både at klare sig bedre i skolen, gennemføre en ungdomsuddannelse og opnå tilknytning til arbejdsmarkedet.

Unge i kommunen, som ikke har mod på en ungdomsuddannelse vil også have gavn af at have erhvervserfaring fra et fritidsjob. I rapporten Fritidsjob fra fremtiden[2] lægges der vægt på, at der i forhold til den aktuelle primære beskæftigelse ses de største forskelle på udsatte unge, der har erfaring med fritidsjob.

 

 • Blandt unge der ingen erhvervserfaring har ved det fyldte 18. år, er 43 % i dag uden for arbejdsstyrken.
 • Blandt unge med lidt erhvervserfaring ved det fyldte 18. år, er 28 % i dag uden for arbejdsstyrken.
 • Blandt unge med meget erhvervserfaring ved det fyldte 18. år, er kun 12 % i dag uden for arbejdsstyrken.

 

Et fritidsjob giver de unge viden og kompetencer, som udvikler dem personligt og styrker dem - både her og nu, men også i fremtiden. Unge der har et fritidsjob, udtrykker stolthed over at varetage et arbejde. De giver udtryk for, at oplevelserne i de første job har givet dem større uafhængighed, ansvarsbevidsthed og tillid til egne evner. At prøve kræfter med opgaver og udfordringer på en arbejdsplads styrker desuden de unges sociale kompetencer, udvider deres horisont og bidrager til økonomisk bevidsthed og selvstændighed[3].

En helt ny rapport - Betydningen af udsatte unges fritidsjob - set i familieperspektiv peger på, at de unges fritidsjob har en afsmittende virkning på deres familier. Det er især forældre, som ikke selv er bekendte med uddannelses- og arbejdsmarkedssystemet i Danmark, som gennem den unges fritidsjob kan få en øget indsigt i de muligheder og krav som findes ift. uddannelse og job. 

Afdækningen viser, at nogle familier oplever øget trivsel gennem den unges fritidsjob. Dette skyldes dels at nogle familier får en oplevet tryghed, når den unge holdes fra gader og dårligt selskab i fritidsjobtimerne. Forældrene udtrykker således et fald i bekymringer, når den unge er ude af huset, hvorfor det har en trivselsskabende effekt for både forældre og søskende[4].

I Nyborg kommune har vi siden coronapandemiens start set en markant stigning i unge, der opholder sig i det offentlige rum. De unge har dermed øget risiko for, at blive en del af en gruppe, der eksperimenterer med rusmidler og er kriminalitetstruede. Unge der har fritidsjob, når de er under 18 år har 20-30 % lavere risiko for, at have modtaget en fængselsdom som 25-årig[5].

Der vil derfor også være tale om et led i den kriminalitetsforebyggende indsats ved en fritidsjobindsats i Nyborg kommune.

Tværsektorielt samarbejde

Fritidsjobambassadøren er en del af en tværsektoriel indsats, hvor forvaltningsområder skal bidrage ift. Indsatsen omkring den unges fritidsjob.

 • Den boligsociale helhedsplan
 • Jobcenter/KUI
 • UU-vejledere
 • Grundskolerne
 • Socialafdelingen
 • Brancheorganisationer
 • Erhvervslivet
 • Civilsamfundet

Arbejdsopgaverne og snitfladerne er mange og blandt andet:

 • Opsporing og screening af de unge
 • Samarbejde med arbejdsgivere og civilsamfund
 • Danne og vedligeholde netværk med arbejdsgivere
 • Opfølgning på de unges fritidsjobforløb
 • Samarbejde med interessenter omkring den unge
 • Udbredelse af muligheden for fritidsjob i Nyborg Kommune
 • Undervisning i arbejdsmarked i grundskoler
 • Afholdelse af koordinerende møder på tværs af sektorer

 

 

 

Noter:

[1] Bl.a. Trygfondens Børneforskningscenter, 2018  

[2] Fritidsjob for fremtiden En undersøgelse af effekten af tidlige erhvervserfaringer på uddannelse, beskæftigelse og kriminalitet blandt unge, 2013

[3] Fritidsjob for fremtiden En undersøgelse af effekten af tidlige erhvervserfaringer på uddannelse, beskæftigelse og kriminalitet blandt unge, 2013

3 Fritidsjob for fremtiden En undersøgelse af effekten af tidlige erhvervserfaringer på uddannelse, beskæftigelse og kriminalitet blandt unge, 2013

[5] Fritidsjob til udsatte unge er en god investering for samfundet. Den Sociale Kapitalfond 2017